Kanata no Astra - Manga de Kenta Shinohara recebe Anime